ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όροι χρήσης - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Γενικά

1.1. Η ιστοσελίδα www.medusa.gr είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (website) www. medusa.gr είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Medusa WdT Group, με διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1.2. Η Εταιρεία προσφέρει την παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στους τεχνικούς τομείς που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (εφεξής «Επαγγελματίες») μπορούν να δημιουργούν προφίλ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν (εφεξής «Προφίλ») και οι πελάτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση μιας τεχνικής υπηρεσίας (εφεξής «Πελάτες») να μπορούν να πλοηγούνται στην πλατφόρμα, να ενημερώνονται και να υποβάλλουν σχετικό αίτημα (εφεξής «Αίτημα») είτε για την εύρεση Επαγγελματία με σκοπό την άμεση παροχή της τεχνικής υπηρεσίας (εφεξής «Εργασία») είτε για τη λήψη οικονομικής προσφοράς από Επαγγελματίες για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας (εφεξής «Προσφορά»), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Όπου στους παρόντες Όρους Χρήσης γίνεται αναφορά σε χρήστη (εφεξής «Χρήστης») εννοούνται συλλήβδην Πελάτες, Επαγγελματίες και κάθε τυχόν τρίτος που κάνει χρήση της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας.

1.3. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www. medusa.gr. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και όλων των υπηρεσιών – δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω αυτού συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο Χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

2. Εγγραφή Επαγγελματία - Δημιουργία Προφίλ

2.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας από κάποιον Επαγγελματία με σκοπό την παροχή τεχνικών υπηρεσιών από αυτόν είναι η δημιουργία λογαριασμού («Προφίλ») και η έγκρισή του από την Εταιρεία. Ειδικότερα, ο Επαγγελματίας υποχρεούται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία και να αποστείλει σχετικό αίτημα εγγραφής προς την Εταιρεία.

2.2. Οι κάθε είδους πληροφορίες και τα στοιχεία που δηλώνονται από τον Επαγγελματία στο Προφίλ του πρέπει να είναι αληθή και ακριβή, να μην είναι παραπλανητικά ή να έχουν ανήθικο, ρατσιστικό, υβριστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο. Για την κατά τα ανωτέρω αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των στοιχείων του εγγυάται ο Επαγγελματίας, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, της Εταιρείας, του Πελάτη ή/και οποιουδήποτε τρίτου, από την παραπάνω αιτία. Σε κάθε περίπτωση ο Επαγγελματίας υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία, ως δικονομικός εγγυητής, για κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, που τυχόν προκύψει και για κάθε ποσό που θα κληθεί να καταβάλλει σε οποιονδήποτε τρίτο, εξαιτίας του αναληθούς, παραπλανητικού και εν γένει παράνομου περιεχομένου των δηλωθέντων πληροφοριών και στοιχείων του.

2.3. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, ο Επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνει το Προφίλ του χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

2.4. Με την ολοκλήρωση και την αποστολή της διαδικτυακής εγγραφής μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα, η Εταιρεία αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος εγγραφής και δημιουργίας Προφίλ του Επαγγελματία, αποστέλλοντας σχετικό email σε αυτόν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της εγγραφής του. Σε περίπτωση αποδοχής, στο παραπάνω email θα περιλαμβάνονται και πληροφορίες ενεργοποίησης του Προφίλ, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι που διέπουν την εγγραφή και τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας από τον Επαγγελματία και δεν περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

2.5. Η αποδοχή ή μη της εγγραφής και της δημιουργίας Προφίλ ενός Επαγγελματία ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δικαιούται να απορρίψει οποιαδήποτε εγγραφή χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση.

  1. H εγγραφή ενός Επαγγελματία και η δημιουργία Προφίλ από αυτόν γίνεται δωρεάν, ωστόσο για τη δυνατότητα αποδοχής Αιτημάτων Πελατών για την εκτέλεση Εργασιών ή για υποβολή Προσφοράς και εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος υφίσταται χρέωση, σύμφωνα με τους όρους τιμολόγησης που θα γνωστοποιηθούν στον Επαγγελματία μετά την εγγραφή και την αποδοχή του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να μεταβάλλει μονομέρως τους όρους τιμολόγησης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Επαγγελματία. Οι εκάστοτε ισχύοντες όροι τιμολόγησης θα ισχύουν έναντι του Επαγγελματία, από την ημερομηνία της γνωστοποίησής τους σε αυτόν, η οποία μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της Εταιρείας τρόπο, ακόμα και με μόνη την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

2.7. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να εισάγει, κατά την κρίση της, πρόσθετες διαδικασίες επιβεβαίωσης, πέραν των προϋποθέσεων εγγραφής που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.

2.8. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων του ενός Προφίλ για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εφόσον ο Επαγγελματίας είναι νομικό πρόσωπο, η εγγραφή του γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άτομο που έχει σχετική εξουσιοδότηση, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει επίσης να δηλωθούν κατά την εγγραφή. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν υποχρεούται να ελέγξει τη νομιμοποίηση των Επαγγελματιών νομικών προσώπων.

2.9. Ο Επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του Προφίλ του, ενώ η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβίαση του Προφίλ με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία εάν παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

2.10. Με την επιλογή του πεδίου «Εγγραφή», ο εγγραφόμενος Επαγγελματίας αποδέχεται ότι οι Όροι Χρήσης τον δεσμεύουν απεριόριστα και ανεπιφύλακτα.

3. Εγγραφή και χρήση ιστοσελίδας από τον Πελάτη

3.1. Ο Πελάτης δύναται να κάνει χρήση της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας και των υπηρεσιών αυτής είτε ως απλός επισκέπτης, είτε με τα στοιχεία που έχει δηλώσει μέσω άλλων εφαρμογών (Facebook, Google κλπ) είτε ως εγγεγραμμένο μέλος, δημιουργώντας λογαριασμό Πελάτη. Για τη δημιουργία του λογαριασμού Πελάτη και την έγκρισή του από την Εταιρεία εφαρμόζονται αναλογικά οι όροι 2.1., 2.2, 2.3, 2.4., 2.5, 2.8., 2.9 και 2.10 των παρόντων Όρων Χρήσης.

3.2. Η Εταιρεία δύναται να προσφέρει ειδικά προνόμια, εκπτώσεις, δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κλπ. μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη της.

3.3. Η χρήση της πλατφόρμας από τον Πελάτη γίνεται εντελώς δωρεάν.

4. Τρόποι λειτουργίας της πλατφόρμας

4.1. Με την παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα, ο Πελάτης μπορεί είτε να βρει άμεσα τον κατάλληλο Επαγγελματία που αναζητά είτε να αιτηθεί και να λάβει Προσφορά από διάφορους Επαγγελματίες, προκειμένου να επιλέξει τη συμφερότερη για τον ίδιο.

4.2.1. Άμεση εύρεση Επαγγελματία: Ο Πελάτης υποβάλλει στη σχετική φόρμα του διαδικτυακού τόπου ή τηλεφωνικά το Αίτημά του, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, για την εύρεση κατάλληλου Επαγγελματία για την άμεση εκτέλεση της Εργασίας που επιθυμεί. Όσοι Επαγγελματίες πληρούν τα κριτήρια του Αιτήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Προφίλ τους, λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει ή με όποιον άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί και δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αποδεχόμενοι το Αίτημα. Εφόσον περισσότεροι του ενός Επαγγελματίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το ίδιο Αίτημα, τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας μεταξύ των Επαγγελματιών.

4.2.2. Μετά την αποδοχή του Αιτήματος από τον Επαγγελματία, διαβιβάζονται σε αυτόν τα στοιχεία του Πελάτη, ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας.

4.3.1. Λήψη προσφορών από περισσότερους Επαγγελματίες: Ο Πελάτης δύναται, εκτός της άμεσης εύρεσης Επαγγελματία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, να υποβάλλει στη σχετική φόρμα του διαδικτυακού τόπου αίτημα για τη λήψη Προσφορών από περισσότερους Επαγγελματίες για όποια Εργασία επιθυμεί, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όσοι Επαγγελματίες πληρούν τα κριτήρια του αιτήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Προφίλ τους, λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει ή με όποιον άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί και δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αποδεχόμενοι το αίτημα του Πελάτη για υποβολή Προσφοράς.

4.3.2. Όλοι οι Επαγγελματίες που δήλωσαν ενδιαφέρον για την υποβολή Προσφοράς λαμβάνουν τα στοιχεία του Πελάτη, ώστε να έρθουν σε επικοινωνία με αυτόν, προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική Προσφορά τους και να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας. Ο Πελάτης επιλέγει οποία Προσφορά θεωρεί συμφερότερη, ενώ η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή του αυτή.

4.4. Η Εταιρεία, σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν επιλέγει ούτε υποδεικνύει τον Επαγγελματία που θα αναλάβει την παροχή της συγκεκριμένης Εργασίας, η δε κατά τα παραπάνω ενημέρωση των Επαγγελματιών για την ύπαρξη Αιτήματος Εργασίας ή Αιτήματος Προσφοράς, κατά τα άρθρα 4.2.1 και 4.3.1 αντίστοιχα, γίνεται αυτοματοποιημένα και με βάση τις πληροφορίες που ο ίδιος ο Επαγγελματίας έχει εισάγει στο Προφίλ του.

4.5. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει άμεσα τα Αιτήματα των Πελατών της, ωστόσο δεν εγγυάται και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κανένας ή κανένας κατάλληλος Επαγγελματίας δεν ενδιαφερθεί και δεν επικοινωνήσει με τον Πελάτη.

4.6. Μεταξύ της Εταιρείας και του Επαγγελματία δεν υφίσταται ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι υφίσταται σύμβαση εργασίας, οποιασδήποτε μορφής, σύμβαση έργου, αντιπροσώπευσης, εντολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής συνεργασία ή σχέση πρόστησης.

5. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

5.1. Μετά την κατά τα παραπάνω επικοινωνία, ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας, όπως το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης, την αμοιβή ή τον τρόπο καταβολής της και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία, στην οποία η Εταιρεία δε συμβάλλεται ή εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο.

5.2. Η αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας καταβάλλεται απευθείας από τον Πελάτη στον Επαγγελματία, ο οποίος οφείλει να εκδώσει το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

5.3. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί την ασφαλιστική, φορολογική και εργατική νομοθεσία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση από τον Επαγγελματία της παραπάνω υποχρέωσής του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 8 των παρόντων Όρων Χρήσης.

6. Αξιολόγηση Επαγγελματιών

6.1. Μόνο οι Πελάτες που είναι εγγεγραμμένα μέλη και διαθέτουν λογαριασμό Πελάτη έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τους Επαγγελματίες χρησιμοποιώντας το σύστημα αξιολόγησης που προσφέρεται από την πλατφόρμα. Η σχετική αξιολόγηση θα εμφανίζεται στο Προφίλ του Επαγγελματία.

6.2. Οι Πελάτες οφείλουν να κάνουν ακριβή, ειλικρινή και ευπρεπή σχόλια για τους Επαγγελματίες, αποφεύγοντας περιττές, άσχετες, προσβλητικές ή συκοφαντικές δηλώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαγράψει άμεσα το σχόλιο, ενώ δεν αποκλείεται να προβεί και σε διαγραφή του συγκεκριμένου Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10 κατωτέρω.

6.3. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν υιοθετεί, αποδέχεται, επικροτεί, εγγυάται, αναφέρεται ή ευθύνεται για τις αξιολογήσεις που αναρτώνται από τους Πελάτες στα Προφίλ των Επαγγελματιών.

7. Ειδικοί όροι για τη χρήση της πλατφόρμας

7.1. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι κάθε είδους Χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους Χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην Εταιρεία.

7.2. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας κατά τρόπο αντίθετο στους παρόντες Όρους Χρήσης και για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για μετάδοση ή καταχώρηση συκοφαντικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, απειλητικού ή άσεμνου περιεχομένου.

7.3. Απαγορεύεται ρητά η χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, διαβίβαση και διασύνδεση κάθε είδους προσωπικού στοιχείου ή στοιχείου επικοινωνίας Πελατών ή Επαγγελματιών, τα οποία περιέρχονται σε γνώση οποιουδήποτε Χρήστη της πλατφόρμας, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της επικοινωνίας με σκοπό τη συνεργασία, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση των ως άνω δεδομένων και η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση ή μεταβίβασή του σε τρίτους για μη ζητηθείσα εμπορική ή μη επικοινωνία, για διαφημιστικούς σκοπούς κλπ., εκτός εάν προβλέπεται αντίθετα στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι τα δεδομένα αυτά θα γνωστοποιούνται μόνο μεταξύ των Επαγγελματιών και των Πελατών, συναφώς με τους σκοπούς της ιστοσελίδας και προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συναλλαγές, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 4 των παρόντων Όρων Χρήσης, ενώ δε θα διαβιβάζονται προς τρίτους φορείς επεξεργασίας προς συσχέτιση/διασύνδεση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο νόμο για τη συνδρομή των δικαστικών αρχών και την εξυπηρέτηση λόγων δημόσιου συμφέροντος. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεδομένα υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία μόνο από την Εταιρεία και μόνο ενόψει των προαναφερόμενων σκοπών, διατηρούνται δε σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της ιστοσελίδας, ενώ μετά την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της ανωτέρω χρονικής περιόδου η Εταιρεία υποχρεούται σε καταστροφή αυτών. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι Χρήστες της πλατφόρμας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε πληροφορίες τρίτων προσώπων αποκτούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των κάθε είδους προσωπικών δεδομένων.

7.4. Ο Χρήστης της πλατφόρμας αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και εν γένει το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει ή δημοσιεύει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κατόπιν τούτου, συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς, ακριβείς και επίκαιρες, δεν είναι παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές, κακόβουλες, δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, ρατσιστικό, άσεμνο και εν γένει παράνομο υλικό. Επίσης, δεν προσβάλλουν αμέσως ή εμμέσως οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και απόρρητα κλπ).

7.5. Ο Χρήστης της πλατφόρμας οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εισάγει να είναι απαλλαγμένες από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού συστήματος και ότι, επίσης, η εν γένει χρήση της πλατφόρμας από αυτόν δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

7.6. Ο Χρήστης της πλατφόρμας εκχωρεί στην Εταιρεία μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των πληροφοριών που αναρτά στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις πληροφορίες αυτές, έτσι ώστε η Εταιρεία να δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας ιστοσελίδας.

7.7. Ο Χρήστης της πλατφόρμας αναγνωρίζει πως η Εταιρεία έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των πληροφοριών που δημοσιεύει, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

7.8. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη από τον όρο αυτό, ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου πλήρως την Εταιρεία.

8. Ευθύνη της Εταιρείας

8.1. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία παρέχει στους Επαγγελματίες και στους Πελάτες τον παρόντα διαδικτυακό χώρο, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, στην ως άνω δε παροχή - υπηρεσία εξαντλούνται η συμμετοχή και ευθύνη της Εταιρείας στη σχέση μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

8.2. Κατόπιν τούτου και με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων των παρόντων Όρων Χρήσης αναφορικά με την ευθύνη της Εταιρείας, δηλώνεται και συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρεία:

8.2.1. Δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου ή εξακρίβωσης των στοιχείων του Επαγγελματία ή/και του Πελάτη, των Αιτημάτων και των αντίστοιχων Προσφορών προς εκτέλεσή τους.

8.2.2. Δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ταυτότητα, τα προσόντα ή/και την αξιοπιστία κάθε Επαγγελματία. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ανακριβή, ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον Επαγγελματία ή/και από τον Πελάτη Επίσης δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα ή/και τη νομιμότητα της παροχής υπηρεσιών από τους Επαγγελματίες. Ο Πελάτης οφείλει να εξακριβώσει την ταυτότητα και τα στοιχεία του Επαγγελματία, προτού επιλέξει να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Περαιτέρω, όπου για την εκτέλεση μίας Εργασίας απαιτείται συγκεκριμένη επαγγελματική πιστοποίηση, ο ίδιος ο Πελάτης οφείλει, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά επίσημο αντίγραφο της πιστοποίησης αυτής από τον Επαγγελματία, προτού αυτός ξεκινήσει την υλοποίηση της Εργασίας.

8.2.3. Δε λαμβάνει μέρος και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία.

8.2.4. Δεν καθίσταται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε μπορεί να θεωρηθεί συμβαλλόμενο μέρος, αντιπρόσωπος, πράκτορας ή εν γένει μετέχουσα με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη σύμβαση που τυχόν συναφθεί μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία, οι όροι της οποίας σε καμία περίπτωση δε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία. Επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τη σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση μιας τέτοιας συμφωνίας ή συμβάσεως.

8.2.5. Δεν ευθύνεται για τη με οποιονδήποτε τρόπο ματαίωση της συνεργασίας και κυρίως δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.

8.2.6. Δεν υποχρεούται να λάβει ή να επεξεργαστεί καταγγελία ή παράπονο ενάντια σε Πελάτη ή Επαγγελματία από οποιονδήποτε Χρήστη ούτε να μεσολαβήσει ή να επιλύσει διαφωνίες μεταξύ αυτών.

8.2.7. Δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή για την πλημμελή εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία ή τους προστηθέντες αυτού, εργαζόμενους, υπεργολάβους, αντιπροσώπους κλπ. Συναφώς δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, το χρόνο και τρόπο παράδοσης των υλικών και των προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Επαγγελματίας. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές της προσφοράς του Επαγγελματία είναι αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία που κάνει την προσφορά.

8.2.8. Δεν ευθύνεται για τη μη καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής από τον Πελάτη στον Επαγγελματία ή για την έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού από τον Επαγγελματία μετά την εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτόν εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση από τον Επαγγελματία των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ασφαλιστική, εργατική και φορολογική νομοθεσία.

8.2.9. Δεν έχει οποιονδήποτε έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των Επαγγελματιών, των Πελατών ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της πλατφόρμας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

  1. Με βάση τα παραπάνω και επειδή το www.medusa.gr είναι ένας ηλεκτρονικός τόπος συνάντησης μεταξύ Χρηστών, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ αυτών δε θεμελιώνει ενάντια στην Εταιρεία οποιαδήποτε τυχόν αξίωση ή απαίτηση ή ευθύνη για αποκατάσταση ζημίας θετικής ή/και αποθετικής κάθε είδους και φύσης, μελλοντικής ή γεγεννημένης, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά.

8.4. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η Εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε Χρήστες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

8.5. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους Χρήστες, είτε είναι ή/και δεν είναι διαθέσιμες από το σύστημά της. Συνεπώς, οι Χρήστες του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς το Χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των Χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

8.6. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο Χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η Eταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των Χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

9. Ασφάλεια Δικτύου και δεδομένων - Πολιτική cookies

9.1. Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του Χρήστη και όχι της Εταιρείας. Ο Χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ο Χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

9.2. Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του Χρήστη, στο λογισμικό ή/και στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο Χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

9.3. Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι Χρήστες είναι δυνατόν να οδηγηθούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των Χρηστών και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί κάποιας μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

9.4. Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο γίνεται χρήση “cookies” με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιεί ο Χρήστης για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του. Ο Χρήστης δύναται να τροποποιήσει τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies”. Επισημαίνεται, ότι η μη αποδοχή της χρήσης “cookies” δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Εταιρεία ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

10. Τερματισμός Λειτουργίας – Διαγραφή/Αναστολή Προφίλ

10.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή/και να τερματίσει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Πελάτη και του Επαγγελματία, οι οποίοι αποδέχονται πως οι ίδιοι ή οποιοσδήποτε τρίτος δε διατηρεί προς τη Εταιρεία οποιαδήποτε αξίωση από την παραπάνω αιτία, άλλως παραιτείται ρητά από αυτήν.

10.2. Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αναστείλει τη λειτουργία ή/και να διαγράψει πλήρως το Προφίλ ενός Επαγγελματία ή/και το λογαριασμό ενός Πελάτη, σε περίπτωση παραβίασης από αυτόν οποιουδήποτε όρου των Όρων Χρήσης ή τυχόν ειδικότερων όρων που έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτόν, οι οποίοι όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις ή οποιασδήποτε διάταξης της κείμενης νομοθεσίας και κυρίως της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, τον ανταγωνισμό, την προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της προστασίας του καταναλωτή, ενημερώνοντάς τον εγγράφως.

10.3. Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από την διαδικτυακή πλατφόρμα, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@medusa.gr

11. Πνευματικά Δικαιώματα

11.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.medusa.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδικτυακό τόπο από την Εταιρεία προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους Χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

11.2. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

11.3. Απαγορεύεται ρητά σε οποιονδήποτε Χρήστη να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

12. Προστασία προσωπικών δεδομένων

12.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της ιστοσελίδας www.medusa.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του κοινοτικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 95/46/ΕΟΚ, ως τροποποιηθείς εκάστοτε ισχύει).

12.2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στην παρούσα ιστοσελίδα συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, μόνο κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης των Χρηστών, ως ειδικότερα αναφέρεται αμέσως κατωτέρω, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.2 των παρόντων Όρων. Τα ανωτέρω δεδομένα υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία μόνο από την Εταιρεία και μόνο ενόψει των προαναφερόμενων σκοπών, διατηρούνται δε σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της ιστοσελίδας www.medusa.gr, ενώ μετά την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της ανωτέρω χρονικής περιόδου η Εταιρεία υποχρεούται σε καταστροφή αυτών.

12.3. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι απόρρητη και πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι τα δεδομένα αυτά θα γνωστοποιούνται μόνο μεταξύ των Επαγγελματιών και των Πελατών, συναφώς με τους σκοπούς της ιστοσελίδας και προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συναλλαγές, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 4 των παρόντων, ενώ δε θα διαβιβάζονται προς τρίτους φορείς επεξεργασίας προς συσχέτιση/διασύνδεση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο νόμο για τη συνδρομή των δικαστικών αρχών και την εξυπηρέτηση λόγων δημόσιου συμφέροντος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεσμεύεται να μην κοινοποιεί ή διαβιβάζει τα ως άνω δεδομένα για μη ζητηθείσα εμπορική ή μη επικοινωνία, για διαφημιστικούς σκοπούς κλπ, εκτός αν προβλέπεται αντίθετα στους παρόντες Όρους Χρήσης. Αντίστοιχη υποχρέωση βαρύνει τους Επαγγελματίες, οι οποίοι επιπλέον συμφωνούν και υπόσχονται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας.

12.4. Η Εταιρεία δικαιούται να διαβιβάζει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το e-mail και τον τηλεφωνικό αριθμό που της χορηγεί κάθε Χρήστης εκατέρωθεν στον Επαγγελματία και τον Πελάτη για τους σκοπούς της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και να χρησιμοποιεί τα ανωτέρω δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί με το Χρήστη για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη χρήση του Προφίλ του και της πλατφόρμας, καθώς και στην τήρηση των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αντίστοιχες ειδοποιήσεις, δύναται με έγγραφο αίτημά του προς την Εταιρεία να δηλώσει την αποχώρησή του από την πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του όρου 10.3. Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί το e-mail και τον τηλεφωνικό αριθμό του Χρήστη προκειμένου να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της (newsletter), καθώς και ειδοποιήσεις σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και ο,τιδήποτε άλλο θεωρηθεί ότι μπορεί να ενδιαφέρει το Χρήστη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης δύναται να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα ανωτέρω e-mails ή/και τις κλήσεις με έγγραφη αίτησή του προς την Εταιρεία.

12.5. Οι Χρήστες ευθύνονται για την ορθότητα και την ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων τα οποία οι ίδιοι χορηγούν στην Εταιρεία και τα οποία οφείλουν να επικαιροποιούν και να ενημερώνουν προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της ιστοσελίδας.

12.6. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν ο Χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του στην Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναγράφονται ειδικότερα στον όρο 1.1. των παρόντων. Η παροχή συγκατάθεσης γίνεται με την επιλογή του πεδίου «Εγγραφή», κατά τη δημιουργία του Προφίλ για τους Επαγγελματίες και του Λογαριασμού για τους Πελάτες και ισοδυναμεί με νόμιμη, ρητή και έγκυρη συναίνεση στους όρους της παρούσας ιστοσελίδας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

12.7. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να ενημερώνεται, κατόπιν σχετικής αίτησής του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και να πληροφορείται για συγκεκριμένα στοιχεία των δεδομένων που τον αφορούν, όπως την προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις μεθόδους επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους. Επίσης, κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι ανωτέρω αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην Εταιρεία και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

12.8. Κάθε Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, στην περίπτωση αυτή δε, λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού της ιστοσελίδας, η Εταιρεία δικαιούται να διαγράψει το Χρήστη από την ιστοσελίδα.

12.9. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία προκειμένου να δημιουργηθούν ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή να παρασχεθεί σε τρίτους συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα, δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία και δεν μεταβιβάζονται ούτε πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο που χαρακτηρίζει τους Χρήστες ή τους καθιστά αναγνωρίσιμους. Περαιτέρω, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα περιήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενδεικτικά, για τη λειτουργία και τη βελτίωση του ιστοτόπου, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server), τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων και την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της ιστοσελίδας.


13. Τροποποίηση Όρων

13.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

13.2. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

15. Τελικές Διατάξεις

15.1. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν στην Εταιρεία και στους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας, αλλά και μετά τον με οποιονδήποτε τρόπο τερματισμό της χρήσης, για τη ρύθμιση των σχέσεων για το χρονικό διάστημα που ο Χρήστης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών.

15.2. Ακυρότητα οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει και δε θίγει την ισχύ των λοιπών όρων.

15.3. Ο Χρήστης συμφωνεί πως υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, καθώς και για τα έξοδα ή πρόστιμα που τυχόν επιβαρυνθεί εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή μελλοντικών που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημίας που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος.

15.4. Μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος από την Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή της από αυτό.

15.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση εργασίας, κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

15.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2024. Αρχισυνταξία: Καλλίδη Ευτυχία για Medusa Group.

Portfolio, Πελάτες, Ομίλου Medusa Group

Αναλαμβάνουμε προώθηση ιστοσελίδων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με 25 χρόνια εμπειρία!

Ηλεκτρολόγος: Μία επιτυχία με πολύ καινούριο domain!

Ηλεκτρολόγος: Μία επιτυχία με πολύ καινούριο domain!

Και για τη λέξη Ηλεκτρολόγος μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι αρκετά δύσκολος. Πάντα να γνωρίζετε ότι η μονολεκτική προώθηση ιστοσελίδας είναι η δυσκολότερη σε οποιονδήπο[...]

Περισσότερα

CNN Greece: Αφιέρωμα για Πρώτη Σελίδα Google

CNN Greece: Αφιέρωμα για Πρώτη Σελίδα Google

CNN Greece: Αφιέρωμα για Πρώτη Σελίδα Google σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις και[...]

Περισσότερα

Κουφώματα Αλουμινίου για τον όμιλο Παπαβασιλείου

Κουφώματα Αλουμινίου για τον όμιλο Παπαβασιλείου

Κουφώματα Αλουμινίου για τον όμιλο Παπαβασιλείου, όπου τα χρειαστήκαμε. Ποιο είναι εδώ το κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε; Δείτε την αμέσως επόμενη απάντηση!

Απά[...]

Περισσότερα

Εκκενώσεις Βόθρων από 70€, Άδειασμα βόθρου Πανίτσας Αντώνιος

Εκκενώσεις Βόθρων από 70€, Άδειασμα βόθρου Πανίτσας Αντώνιος

Γιατί συμβαίνει αυτό με τον όμιλο εκκενώσεων βόθρων Πανίτσα;

Εκκενώσεις Βόθρων για τον όμιλο Πανίτσας Αντώνιος με GEO targeting techniques σε 163 περιοχές της[...]

Περισσότερα

Αποφράξεις, Αποφρακτική εταιρεία Νηρέας από 15€ στην Αθήνα

Αποφράξεις, Αποφρακτική εταιρεία Νηρέας από 15€  στην Αθήνα

Αποφράξεις για την Αποφρακτική Νηρέας στην Αθήνα του ομίλου εταιρειών Στέργιος Βασίλειος με αρκετές εξειδικευμένες αποφρακτικές εταιρείες. Γιατί ξεχωρίζουν;

Περισσότερα

SEO Greece , S.E.O. Experts in Greece | Medusa

SEO Greece , S.E.O. Experts in Greece | Medusa

Seo Experts Greece για μία εταιρεία του ομίλου μας Google Proti Page στην πρώτη σελίδα στη Google με ανοδικές τάσεις για την πρώτη θέση. Εδώ δεν έχει βοηθήσει μόνο η επιλογή του domain.&[...]

Περισσότερα

Πρώτη Θέση Google για επιστημονικό συνεργάτη!

Πρώτη Θέση Google για επιστημονικό συνεργάτη!

Πρώτη Θέση Google για επιστημονικό συνεργάτη μας με συνεχώς φρέσκιες ιδέες από το μεγαλύτερο think tank στο SEO στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ποιο είναι το ευτύχημα τώρα σε όλο αυτό; Δείτε την επόμενη[...]

Περισσότερα

Σέρβις Ψυγείων: Πρώτη θέση Αθήνα Θεσσαλονίκη

Σέρβις Ψυγείων στην πρώτη θέση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη

Σέρβις Ψυγείων στην πρώτη θέση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη με δύο διαφορετικά μεγάλα portals. Στο ένα www.service24episkevi.gr/ έγινε εξαρχής η ανάπτυξη ιστοσελίδας με G.E.O. t[...]

Περισσότερα

Σέρβις Τηλεοράσεων στην πρώτη θέση παντού!

σέρβιςτηλεοράσεων.jpg

Σέρβις Τηλεοράσεων Αθήνα στην πρώτη θέση παντού τόσο σε 163 περιοχές της Αθήνας όσο και 112 της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ισχύει το ίδιο. Στο www.service24episkevi.gr/ εξαρχής έ[...]

Περισσότερα

Απολυμάνσεις για την εταιρεία Pest Quardian, Θέση 1

Απολυμάνσεις για την εταιρεία Pest Quardian, Θέση 1

Απολυμάνσεις για την εταιρεία Pest Quardian πάντα στη θέση 1 στις μηχανές αναζήτησης στην Αθήνα και αλλού. Εκείνο που έχει αξία εδώ είναι να τονιστεί ότι έχει ένα βαρύ slider, που όμω[...]

Περισσότερα

Κουφώματα Παπαβασιλείου: Πρώτη σελίδα Google!

Κουφώματα Παπαβασιλείου: Πρώτη σελίδα Google!

Τα κουφώματα είναι μία περιοχή αναζητήσεων με πάρα πολλά έσοδα αλλά και ζημιές. Στην περίοδο της κρίσης, οι πεισσότεροι ανακαίνισαν τα σπίτια τους για να μη χάσουν τις αποταμιεύσ[...]

Περισσότερα

Αποφράξεις για την Αποφρακτική Στέργιος στην Αθήνα

Αποφράξεις για την Αποφρακτική Στέργιος στην Αθήνα

Αποφράξεις για την Αποφρακτική Στέργιος στην Αθήνα ενός ομίλου αποφρακτικών εταιρειών πρωτοπόρου με αρκετές προτάσε[...]

Περισσότερα

Seo Experts Greece, Seo Greece, Seo Specialist Greece

Seo Experts Greece, Seo Greece, Seo Specialist 24h

Seo Experts Greece με αρκετά οργανικά αποτελέσματα στην πρώτη σελίδα Google όχι τόσο εύκολα όσο φαίνετ[...]

Περισσότερα

Αποφράξεις Νώε μόνιμα στην πρώτη θέση στην Αθήνα

Αποφράξεις Νώε από 20€, Μόνιμα στην πρώτη θέση στην Αθήνα

Αποφράξεις Νώε με πάρα πολλές επιτυχίες πρώτης θέσης σε όλο το λεκανοπέδιο. Πάντα δίνουμε αρκετές λεπτομέρειες για τη δουλειά μας αλλά όχι όλες.

[...]

Περισσότερα

Αποφράξεις Στέργιος, Αποφρακτική εταιρεία με το πιο παλιό domain

Αποφράξεις Στέργιος, Αποφρακτική εταιρεία με το πιο παλιό domain

Αποφράξεις ΣΤΕΡΓΙΟΣ με το παλαιότερο domain και παρόλα αυτά χωρίς την επιτυχία άλλων νεότερων ιστοσελίδων. Αυτό σημαίνει ότι το domain name δεν είναι ο μοναδικός παρά[...]

Περισσότερα

Πώς γίνεται Ντετέκτιβ Αθήνα erevna24 στην πρώτη θέση Google σε 8 μέρες;

Πώς γίνεται Ντετέκτιβ Αθήνα erevna24 στην πρώτη θέση Google σε 8 μέρες;

Ντετέκτιβ erevna με εξαιρετικές επιτυχίες στις υπηρεσίες ερευνών στους δήμους της Αττικής. Εδώ έχει γίνει στρατηγική GEO και όχι μόνο προώθηση με κλασικές μεθόδους. Και οι επιτυχίες είναι πολύ σημαντικές[...]

Περισσότερα

Ντετέκτιβ Αθήνα, Παρακολούθηση Ομόνοια Σύνταγμα από 50€

Ντετέκτιβ Αθήνα, Παρακολούθηση Ομόνοια Σύνταγμα από 50€

Ντετέκτιβ Αθήνα με προβολή σε Ελλάδα και Κύπρο με όλες τις μεγάλες πόλεις όπως είναι: Αθήνα, Θ[...]

Περισσότερα

Ντετέκτιβ Αθήνα, Detectives Athina 24h σε όλη την Ελλάδα!

Ντετέκτιβ Αθήνα, Detectives Athina 24h σε όλη την Ελλάδα!

Ντετέκτιβ Αθήνα: Η ιστοσελίδα detectives-athina24h.gr φιγουράρει σε όλη την Ελλάδα αλλά στο PageSpeed Insights[...]

Περισσότερα

Με πολλές βραβεύσεις για τις υπηρεσίες μας προσφέρουμε με προσήλωση όλο το 24ωρο υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες.

Όλο το portfolio

Συχνές ερωτήσεις - F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Ακολουθούν 13 σημεία που ενδιαφέρουν περισσότερο τόσο νυν όσο και νέους πελάτες μας. Από τηλεφωνικές έρευνες, που διενεργεί το ειδικό μας τμήμα μάρκετινγκ, προέκυψαν τα επόμενα προς απάντηση σημαντικότερα και συχνότερα ερωτήματα.

1. Θέλω τιμές για Πρώτη Σελίδα Google. Ποιο είναι το κόστος;

Η τιμή για Πρώτη Σελίδα Google διαφοροποιείται με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή μία μονοσήμαντη απάντηση. Ωστόσο θα επιχειρηθεί να δοθεί και απάντηση με οικονομικά μεγέθη και να γίνει εστίαση στις παραμέτρους. ✅Μία τιμή ξεκινά από 19 Ευρώ για αγορά backlink και κλιμακώνεται έως 1200 Ευρώ σε πολυσύνθετες συνεργασίες. Τέτοιες είναι μεγάλα ✅Portals διαφημιστικά, όπως είναι το Cargo Greece με πανελλαδική κάλυψη. Εξάλλου τα συμβόλαια είναι πολύ μεγαλύτερα σε πελάτες του εξωτερικού σε σχέση με την οικονομική δυστοκία στην ελληνική πραγματικότητα. Πολυεθνική στο χαρτοφυλάκιό μας πληρώνει μηνιαίο συμβόλαιο 1650 Ευρώ μηνιαίως. ✅Το brandname Medusa δεν είναι τυχαία το πρώτο στο χώρο του SEO. Αντίθετα με τα παραπάνω στην Ελλάδα όλοι θέλουν, χωρίς να πληρώσουν προκαταβολή, γρήγορο αποτέλεσμα και αλλαγή όρων. ✅Για αυτό καθετί συμφωνείται και ακολουθεί απαρέγκλιτα συμβόλαιο συνεργασίας. Άξιες προσοχής είναι οι άριστες αξιολογήσεις των πελατών μας στο Google My Business. Αναλαβάνουμε κυρίως μεγάλες εταιρείες, αλλά και αρκετές μικρομεσαίες είναι στο χαρτοφυλάκιό μας με μακροχρόνιες συνεργασίες.


2. Θέλω Πρώτη Θέση Google σε δύο ώρες. Γίνεται;

Η Πρώτη Θέση Google είναι εφικτή ακόμη και σε μία ώρα, αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Τέτοιες μπορεί να είναι ένα τεράστιο budget ή μία ✅έξυπνη είδηση και ο τρόπος που θα διαδοθεί. Σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν είναι ανέφικτο, φτάνει να γνωρίζει καθένας μέχρι πού φτάνει το χέρι του, δηλαδή η τσέπη του. Στη ζωή μας πρέπει να είμαστε ο ✅ αυτοκράτορας του εαυτού μας. Κυριαρχώντας στα πάθη μας επικρατεί η σύνεση και με υπομονή επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Ποια είναι η πιο ✅ ωφέλιμη κίνηση για σας; Είναι στο χέρι σας να δείτε στον παρόντα οδηγό αγοράς και να αποφρασίσετε για την επόμενη κίνηση που θα κάνετε. Είτε για την περιοχή σας είτε για οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου ✅ οι δυνατότητές μας υπερβαίνουν τα όρια του SEO. Υπό τη στενή έννοια του όρου ✅ η πρώτη θέση είναι το ζητούμενο. Υπό την ευρεία έννοια αυτό σηματοδοτεί την αλματώδη ανάπτυξη του ομίλου σας με σειρά από πολύ μεγάλα portals. Όπως κάναμε εμείς για να ✅ εδραιωθούμε στο χώρο του digital marketing, των social media και κυρίως της ✅ προώθησης ιστοσελίδων. Αυτά και καταδεικνύουν ποιός είναι ο πιο κατάλληλος συνεργάτης για σας αλλά και ο πιο αξιόπιστος στο διάβα του χρόνου. Με ✅ 28 συναπτά έτη στο χώρο των ιστοσελίδων και του SEO είμαστε αυτοί που πρωτοεισήγαγαν τον όρο στην ελληνική πραγματικότητα. Στο περιβάλλον της κρίσης η ✅ εξωστρέφεια μας έδωσε κίνητρα για να μεγαλουργήσουμε και στο εξωτερικό. Είμαστε εδώ για σας για ✅ κάθε νέα πρόκληση για κάθε νέο πελάτη για κάθε δύσκολο εγχείρημα.


3. Γιατί SEO Experts Greece μόνο Medusa που διαλαλείτε; Τι παραπάνω έχετε εσείς;

Καταρχήν δεν βρήκατε τυχαία τον παρόντα ιστότοπο, άρα δεν διαβάζετε τυχαία το περιεχόμενο του. Η ✅ υψηλή θέση κατάταξης που βρίσκεται με 1850 πρώτες θέσεις (στις συνολικά 5885 υποσελίδες μόνο σε αυτό το Portal) αυτό ακριβώς τεκμηριώνουν: ✅Εμείς οι SEO Experts Greece της Medusa WdT έχουμε την τεχνογνωσία να κατορθώνουμε το ακατόρθωτο και όπου επιθυμήσετε. Τα πολύ μεγάλα πρότζεκτς είναι εκείνα που μας ιντριγκάρουν και για αυτό είμαστε οι καλύτεροι στο web development. ✅Είναι άλλο πράγμα ένας website programer και άλλο ένας web developer. Η ομπρέλα του SEO καλύπτει πάρα πολλές ειδικότητες. Όλες όμως αλληλεπιδρούν συντονισμένα για ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Ελάτε κι εσείς στην οικογένεια του ομίλου μας για να απογειώσετε την ιδέα σας. Έτσι όχι μόνο ✅θα ευδοκιμήσει η προσδοκία σας αλλά και θα ✅ μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα.


4. Ποια μέτρα εφαρμόζετε κατά του Covid-19;

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 εφαρμόζουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Όλα μαζί εντάσσονται στο σχέδιο Χ.Α.Μ. ✅Τι σημαίνει X.A.M.; Αυτά είναι τα αρχικά του σχεδίου του Υπουργείου Υγείας: Πλένουμε τα Χέρια, Κρατάμε Αποστάσεις και Φοράμε Μάσκα. 1. Απαιτείται χρήση μάσκας. 2. Το προσωπικό φοράει πάντα Μάσκα. 3. Τηρούνται αποστάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο μας. 4. Διενεργούνται συχνά πυκνά rapid test. 5. Απαιτείται η απολύμανση των επιφανειών από το προσωπικό μεταξύ των επισκέψεων!


5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ: Πώς γίνεται σε τόσες πολλές περιοχές μία προώθηση;

Ναι, όπως έχετε διαπιστώσει και Ηλεκτρολόγος είναι λέξεις κλειδιά που μοιάζουν εύκολες για μας. Το αντίθετο συμβαίνει φυσικά. Έστω πως ρωτήσει κάποιος:✅Ποιές είναι οι τεχνικές σας; 1. Η απάντηση είναι ότι διαθέτουμε την καλύτερη ομάδα. ✅2. Ικανός χρόνος για να γίνει κάποιος δεκτός από τον όμιλό μας είναι τα 3 έτη. ✅3. Μέχρι τότε θα περάσει από πολλά πρότζεκτς και θα αποδείξει ότι είναι έμπιστος, υπομονετικός και μεθοδικός. ✅4. Κατόπιν τούτου κάθε συνεργάτης μας έχει κίνητρα να μην αλλάξει ποτέ ομάδα. Βέβαια, καλό είναι για δύσκολες ηλεκτρολογικές εργασίες να απευθυνθείτε στους επαγγελματίες που διαφημίζονται στον οδηγό μας. Στην αντίστοιχη ηλεκτρολογική υπηρεσία θα βρείτε τηλέφωνα ηλεκτρολόγων για οποιαδήποτε επισκευή 24h 365 μέρες ✅ και σε αργίες. Συνιστούμε να δώσετε τη δέουσα προσοχή στο τηλεφωνικό κέντρο. Τι εννοούμε με αυτό; Από την ευγένεια του προσωπικού ή την τεχνική κατάρτιση θα αντιληφθείτε σε ένα πρώτο στάδιο το ✅ βαθμό ετοιμότητας. Και, φυσικά, αν η ✅ οργάνωση της συγκεκριμένης ηλεκτρολογικής εταιρείας πληροί τις δικές σας προσδοκίες. Αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός: Μία καλή καλημέρα μπορεί να είναι η ✅ αρχή μίας δημιουργικής και επιτυχημένης μέρας.


6. Γιατί στη Μεταμόσχευση μαλλιών έχετε ξεχωριστή κατηγορία;

Για Μεταμόσχευση μαλλιών αλλά και για όλες τις περιοχές της χώρας οι ✅μεγαλογιατροί πληρώνουν πολύ μεγάλα ποσά. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τα μεγάλα επεμβατικά κέντρα μεταμόσχευσης μαλλιών ή εμφύτευσης μαλλιών, όπως ορθότερα λέγεται. Το τριχωρό της κεφαλής είναι σήμερα για τον άνδρα αλλά και τη γυναίκα σημαντικό τμήμα της όψης του: Του δίνει αυτοπεποίηθηση. Όλα αυτά βέβαια έχουν καλλιεργηθεί μέσα από το σινεμά και τις απανωτές διαφημίσεις μοντέλων στην τηλεόραση και στα social media. ✅Αξίζει όμως να τονιστεί ότι έχει στηθεί μία ολόκληρη φάμπρικα γύρω από την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου. Οι περιπτώσεις ανάγκης όμως είναι αρκετές: ✅Απώλεια μαλλιών λόγω βλάβης, ✅εγκαύματος, ✅κληρονομικότητας κα. ✅Βεβαίως υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις. Δείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία ✅ εμφύτευσης μαλλιών για τους κινδύνους, τι είναι καλό να προσέξετε και σε ποια σημεία να δώσετε τη δέουσα προσοχή. Στη ζωή μας αξίζει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι ✅ οι κομμωτές που δηλώνουν ιατροί μεταμόσχευσης τριχών δεν είναι λίγοι. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπως στη Γερμανία, στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι απάτες βασιλεύουν. Ειδικά στην ✅ Τουρκία έχει στηθεί το μεγαλύτερο δίκτυο μεταμοσχεύσεων. Αν πάτε στην Πόλη και περπατήσετε στην πλατεία ✅ Sultanahmet θα δείτε πολλούς τουρίστες με γάζες στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Γίνονται καθημερινά εκατοντάδες επεμβάσεις σε χαμηλά κόστη αμφιβόλου αποτελέσματος. Οι τουρίστες στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού προέρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου. Κυρίως είναι άραβες από το μεσογειακό τόξο επιρροής της Τουρκίας. Μόνο αφού επιστρέψουν στην πατρίδα τους θα δουν τα λάθη προσέγγισης από ιατρούς ή τεχνίτες στην πλειοψηφία τους ή ✅ νοσηλευτές. Οι συνήθεις αποτυχίες είναι όταν γίνονται επεμβάσεις που υπερβαίνουν τα 4000 τριχοθυλάκια ή και τα 5000. Σε αυτές τις περιπτώσεις ✅ τα μοσχεύματα απορρίπτονται σε ένα μεγάλο ποσοστό. Για αυτό συνίσταται από έλληνες ιατρούς αλλά και ιταλούς, που είναι πρωτοπόροι στον κόσμο, να ✅ γίνεται σε στάδια η ανάπτυξη τριχών. Αφήνουμε τα υπόλοιπα για μεταμόσχευση μαλλιών στην κρίση σας. Κάθε απόφαση αφορά στον κάθε πελάτη, στην ιδιαιτερότητα που έχει, στον τρόπο πουυ σκέπτεται. Εξάλλου η διαφορετικότητα και η ✅ ποικιλία είναι που ομορφαίνει τον κόσμο μας!


7. Γιατί Πρώτη Θέση Google από SEO Specialists Medusa?

Επιλέγετε Πρώτη Θέση Google από SEO Specialists Medusa για μία σειρά λόγους, όπως είναι: ✅Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. ✅Αυτοσυνέπεια λόγων και έργων.✅Βέλτιστη αντιληπτότητα των αναγκών κάθε πελάτη. ✅Χρήση διαγραμμάτων Gantt για την πιο προσαρμοσμένη παρακολούθηση εξέλιξης κάθε έργου. ✅Σωστή καταγραφή των απαιτήσεων σε κάθε συνεργασία. ✅Επικαιροποίηση στόχων ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ενημέρωση επιστημονικά τεκμηριωμένη. ✅Δυαντότητα επικοινωνίας 24h. ✅Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυνατότητα επικοινωνίας ακόμη και ημέρες μεγάλων αργιών 365 ημέρες το χρόνο. ✅Το συμφέρον του πελάτη είναι πρωταρχικός στόχος. ✅Διαρκής ενημέρωση επιδόσεων με χρήση Google Search Control, αλλά και δικών μας εργαλείων παρατήρησης. ✅Αποστολή μηνιαίας SEO ενημέρωσης με διαγράμματα και παρουσίαση της πορείας με στατιστικά δεδομένα και ανάλυση. ✅Σχεδιασμός συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης στο χρόνο για την καλύτερη πρόβλεψη της προβολής μίας ιδέας σε μελλοντική χρονική στιγμή! ✅Έχουμε τις πιο δυνατές επιτυχίες Πρώτης Σελίδας Google στην Ελλάδα. ✅Ειδικευόμαστε σε προώθηση μονολεκτικών λέξεων κλειδιών, όπως: Μετακομίσεις, Επισκευές, Ηλεκτρολόγοι, Αποφράξεις, Απολυμάνσεις, κλπ. ✅Φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα υλοποιημένη τη διαδικασία Geo targeting SEO. ✅Προγραμματίζουμε και αναπτύσουμε πλατφόρμες φιλικές στη Google και σε άλλες μηχανές αναζήτησης! ✅Διανύουμε ήδη 28 χρόνια παρουσίας στο χώρο του SEO. ✅Συμμετέχουμε ως επιστημονικοί επισκέπτες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. ✅Το brandname Medusa είναι πλέον αναγνωρισμένο και στο εξωτερικό. ✅Βελτιστοποιούμε το ROI για κάθε επιχείρηση με know how και adaptive models.


8. Γιατί να επιλέξετε ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ από δω; Πώς κερδίζει κάποιος έναν διαφημιστικό οδηγό αγοράς;

Στις μετακομίσεις γενικότερα σε όλη τη χώρα η πρωτιά είναι εξαιρετικά δυσχερής. Αποτελεί την ✅πιο δύσκολη κατηγορία, ακόμη και από αυτή των γιατρών. Το πόρταλ μας Cargo Greece πρωτοστατεί στο χώρο των φορτωτικών και μεταφορικών εταιρειών εδώ και 15 συναπτά έτη. Η καταχώριση σε αυτό είναι ✅εντελώς δωρεάν. Απλά επισκεφτείτε το σύνδεσμο και συνεχίστε στο μεγάλο και πολύ αποδοτικό πόρταλ.


9. Πώς θα επικοινωνήσω μαζί σας; Εξυπηρετείτε μόνο προώθηση ιστοσελίδων;

Εννοείται ότι εξυπηρετούμε εταιρείες για προώθηση ιστοσελίδων όχι μόνο στο λεκανοπέδιο αλλά και σε όλη την Ελλάδα σε οποιοδήποτε προϊόν, αρκεί να έχει ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να μας προκαλέσετε από το πρώτο ραντεβού. Εμείς στον όμιλο Medusa Group έχουμε προσωπικό για δύσκολες αποστολές. Στείλτε το αίτημά σας με email και με χαρά θα σας απαντήσουμε.Γιατί να επιλέξετε Μετακομίσεις από δω; Πώς κερδίζει κάποιος έναν διαφημιστικό οδηγό αγοράς;✅Από την άλλη δεν έχετε παρά να δείτε τον Πίνακα 1. ✅Θα εντοπίσετε τη στατιστική ανάλυση των αιτημάτων που έχουμε καθημερινά. Πρακτικά δεν υπάρχει κάποια περιοχή της Ελλάδας που να μην μπορούμε να καλύψουμε. ✅Ένα προϊόν μπορεί να προωθηθεί με πολλούς τρόπους. Το ψηφιακό - digital marketing λύνει τα χέρια σήμερα σε έναν επίδοξο επιχειρηματία, αν αυτό πουλάει τρελλά. Από την άλλη όμως, αν προσφέρετε υπηρεσία, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα και θα χρειαστεί να κάνετε ένα ✅ραντεβού μαζί μας. Θα βρούμε τη χρυσή τομή για μία win win συνεργασία.


10. Ποια Πλεονεκτήματα έχετε π.χ. στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ;

Και στην αναζήτηση Υδραυλικοί Αθήνα τιμές είμαστε στην πρώτη σελίδα Google. Καταρχήν δεν βρήκατε τυχαία τον παρόντα ιστότοπο, άρα δεν διαβάζετε τυχαία το περιεχόμενο του. Η υψηλή θέση κατάταξης που βρίσκεται με 2850 πρώτες θέσεις (στις συνολικά 5885 υποσελίδες μόνο σε αυτό το Portal) αυτό ακριβώς τεκμηριώνουν: Εμείς οι SEO Experts Greece της Medusa WdT έχουμε την τεχνογνωσία να κατορθώνουμε το ακατόρθωτο. ✅Δείτε και το υπόλοιπο portal, ώστε να διακριβώσετε ότι "εμείς κάνουμε εντελώς άλλα πράγματα". Η φιλοσοφία μας είναι να προσεγγίζουμε κάθε έργο με διαφορετικό τρόπο. ✅Ναι μεν τα 28 χρόνια εμπειρίας αποτελούν τη βάση μας. ✅Σε αυτές τις σχεδόν 3 δεκαετίες εργαζόμασταν Out of the box. ✅Οι επιτυχημένες στρατηγικές που δοκιμάζαμε ήταν συνεχώς και πιο sophisticated. ✅Η ταχύτητα που φέρουμε εις πέρας κάθε μας αποστολή είναι παροιμιώδης! ✅Ο πολύ υψηλός επαγγελματισμός που χαρακτηρίζει κάθε μας προσέγγιση εντυπωσιαζει ευχάριστα. ✅Έχουμε κάνει δεκάδες χιλιάδες πειράματα online και σε real time πάνω σε εκατοντάδες χιλιάδες ιστοσελίδες. Η Εμπειρία μας είναι ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας. ✅Για αυτούς τους λόγους είμαστε οι μόνοι που καταγράψαμε τόσο πολύ μεγάλες επιτυχίες!


11. Πόσο κοστίζουν οι επισκευές τηλεοράσεων στην Αθήνα;

Για κάθε επισκευή τηλεοόρασης Αθήνα ή σέρβις τηλεοράσεων TV στην Αθήνα θα βρείτε άριστο τιμοκατάλογο. Δείτε και ενημερωθείτε για κάθε υπηρεσία στον παρόντα οδηγό αγοράς!


Επικοινωνία

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε σας πρόβλημα.

Χάρτης